آشنایی با استاندارد ایزو 45001

                                         آشنایی با استاندارد ایزو 45001

درهر سازمان مبحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بسیار مهم است. استاندارد ISO45001 ، یا استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای برای برآوردن این نیاز،سازمان طراحی وتدوین شده است.

ایزو 45001 درسال 2018 براساس استاندارد OHSAS18001 ودستورالعملهای بین الملی کار و… طراحی، تدوین ومنتشر شد.

استاندارد ایزو 45001 ازسری استانداردهای سیستم مدیریت است وهماهنگی مناسبی با استاندارد ایزو 9001 ، ISO9001 ،و استاندارد ایزو 14001 ، ISO14001 ،دارد.

استانداردISO45001  چگونه ایجاد شد؟

تاسال 1999 استاندارد ملی ایمنی و بهداشت درسازمانها پیاده‌سازی ورعایت میشد. امادر سال 1999 گروه پروژه OHSAS، طی پژوهشی سری استاندارد OHSAS18000 رادر دوقالب OHSAS18001 برای بهداشت شغلی و OHSAS18002 راهنمای کاربرد استقرارآن منتشرکردند.

سری استاندارد OHSAS18000 درسازمانهای مختلفی پیاده سازی شدتا سرانجام د سال 2007 بروزآوری شد وتحت عنوان OHSAS18001:2007 به سازمانها ارائه شد.

استاندارد OHSAS18001 ی بروزآوری شده با استاندارد ایزو 9001 ، ISO9001 ،و استاندارد ایزو 14001 ،  ISO14001 ،هماهنگی بیشتری پیدا کرده بود.

استاندارد ایزو 45001 ، ISO45001 ،درسال 2013 پیشنهاد شدو تدوین وتهیه پیش نویس آن تاسال 2015 به طول انجامید. پیش نویس استاندارد ایزو 45001 درسال 2015 به سازمان بین المللی استاندارد ارائه شد امااین پیش نویس نتوانست آراء موافق کافی راکسب نماید.

پیش نویس دوم استاندارد ایزو 45001 درسال 2018 تکمیل وبه سازمان بین المللی استاندارد ارائه شد. این پیش نویس استاندارد ایزو 45001 توانست آراء کافی راکسب نماید و درسال 2018 منتشر شد. استاندارد ایزو 45001 جایگزینی برای OHSAS18001 است.

اهداف استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 برای به حداقل رساندن ریسکها وخطرات ناشی ازکار برای پرسنل وایجاد محیط کاری ایمن طراحی شده است.

دراستاندارد ایزو 45001 تلاش شده است که تمامی عملیات درمسیر سیاستهای ایمنی و بهداشت قرار داشته باشدو عملکرد ایمنی و بهداشت حفظ وارتقا یابد.

چه سازمان هایی می توانند ایزو 45001 را دریافت کنند؟

تمامی سازمانها میتوانند گواهی نامه ایزو 45001 را دریافت نمایند. هر سازمانی که دارای پرسنل باشد میتواند استاندارد ایزو 45001 را دریافت نماید ودرسازمان خود پیاده سازی کند.

شرکتها سازمانهای بزرگ

شرکتهاو سازمانهای متوسط وکوچک

موسسات دولتی وغیردولتی

شرکتهای تولیدی وکارخانه‌ها

شرکتهای نگهداری وتوزیع

موسسات خیریه وعام المنفعه

و ….

مراجع صدور گواهی نامه ایزو 45001

بعداز پیاده سازی و استقرار ایزو 45001 سازمانها میتوانند گواهی نامه ایزو 45001 رانیز دریافت نمایند. مراجع صادرکننده گواهی نامه ISO45001  بسیار زیاد هستند. برخی ازاین مراجع تحت اعتبار سازمان بین المللی استاندارد فعالیت میکنند و برخی مراجع دیگر به صورت مستقل ازاین سازمان استاندارد ISO 45001 راپیاده سازی و گواهینامه ایزو 45001 راصادر مینمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درزمینه استاندارد ایزو 45001 و نحوه اخذ گواهی نامه ایزو 45001 میتوانید باشماره 09055691878 تماس حاصل فرمایید واز مشاوره رایگان دراین زمینه بهرمند گردید.گواهینامه ایزو 9001

کشورهای صادرکننده گواهینامه

آخرین نوشته ها

مشاوره رایگان یزو
انواع گواهینامه ایزو
modir

دریافت مشاوره رایگان

دریافت مشاوره رایگان گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه ایزو

ادامه مطلب »
نحوه اخذ گواهی نامه CE
نشان CE
modir

نحوه دریافت گواهی نامه CE

نحوه اخذ گواهی نامه CE گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش

ادامه مطلب »
اخذ گواهی نامه ایزو 45001
انواع گواهینامه ایزو
modir

آشنایی با استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 برای به حداقل رساندن ریسکها وخطرات ناشی ازکار برای پرسنل وایجاد محیط کاری ایمن طراحی شده است.
دراستاندارد ایزو 45001 تلاش شده است که تمامی عملیات درمسیر سیاستهای ایمنی و بهداشت قرار داشته باشدو عملکرد ایمنی و بهداشت حفظ وارتقا یابد.

ادامه مطلب »
انواع گواهینامه ایزو
modir

اخذ ایزو ارزان در ایران

ایزو ارزان در ایران گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه

ادامه مطلب »