هزینه اخذ گواهی نامه ایزو

                                             هزینه اخذ گواهی نامه ایزو

اخذ گواهی نامه ایزو یکی ازاهدافی است که مدیران ممکن است دربرنامه‌های سازمان خود قرار دهند. امابرای برنامه ریزی درمورد اخذ گواهی نامه ایزو و هزینه اخذ گواهی نامه ایزو یکی ازموارد مهم درتصمیم گیری برای این هدف است.

برای اخذ گواهی نامه ایزو برندها ومراجع صادر کننده ایزو متفاوت هستند وهر کدام با توجه به خدماتی‌که ارائه می‌دهند مبالغ متفاوتی رادریافت می‌کنند. البته گواهی نامه‌های ایزو که تحت اعتبار سازمان جهانی اعتباردهنگان هستند ازنظر اعتبار تفاوتی ندارد پس تفاوت قیمت آنهابه معنی تفاوت دراعتبار آنها نیست.

گام اول

 درتعیین هزینه اخذ گواهی نامه ایزو تعیین ایزو مورد نظر وبرند ومرجع صادر کننده ایزو است.

گام دوم

برای پیاده سازی صحیح استاندارد ایزو درسازمان، شما نیازمند حضوریک مشاوردر سازمان خواهید بود. خدمات مشاوره‌ای می‌تواند ازسطح ابتدایی تا پکیج کامل مشاوره‌و پیاده سازی استاندارد باشد وهزینه جداگانه ای رابرای سازمان شما ایجاد خواهد کرد.

گام سوم

باید مستندات موردنیاز برای سازمان تهیه شود.مدیر مربوطه هربخش باید نسبت به تهیه این مستندات اقدام نماید اما درصورت تمایل نیزمی‌توان ازمشاور درخواست کرد تا روش‌های اجرایی متناسب باید سازمان شما را تدوین نمایدکه این مورد هم مستلزم هزینه خواهد بود.

همچنین حجم سازمان فاکتور مهمی‌در هزینه اخذ گواهی نامه ایزو است. بزرگی سازمان وپیچیدگی فرآیندها درایجاد مستندات و پایش فرآیند تاتاثیرگذار خواهد بود وهزینه ایجاد می‌کند.

گام چهارم

پیاده سازی روشهای اجرایی درسازمان است که ممکن است مستلزم هزینه باشد. دربرخی ازروش‌های اجرایی فرایندهایی که تاکنون وجود نداشته‌اند امابرای اخذ گواهی نامه ایزو نیاز است که‌در سازمان ایجاد شود هزینه‌بر خواهد بود. همچنین ممکن است نیاز باشد تجهیزات تهیه گرددکه این موارد جزء هزینه‌های غیرمستقیم اخذ گواهی نامه ایزو هستند.

گام پنجم

بعداز پیاده سازی استاندارد ایزو می‌باشد ممیزی خارجی توسط ممیزین مرجع صدور گواهی نامه ایزو است. حضور ممیزین ازطرف مرجع هزینه‌ای ندارد اماهزینه رفت وآمد ممیزین واقامت آنها درمحل شهر وسازمان، برعهده شما خواهد بود البته ممکن است اخذ این هزینه درهر برند صادرکننده گواهی نامه متفاوت باشد.

گام ششم

هزینه پایانی که سازمان‌در اخذ گواهی نامه ایزو متحمل می‌شود هزینه ممیزی مراقبتی است‌که سالانه تا پایان اعتبار گواهی نامه ایزو باید پرداخت شود.

 

کشورهای صادرکننده گواهینامه

آخرین نوشته ها

مشاوره رایگان یزو
انواع گواهینامه ایزو
modir

دریافت مشاوره رایگان

دریافت مشاوره رایگان گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه ایزو

ادامه مطلب »
نحوه اخذ گواهی نامه CE
نشان CE
modir

نحوه دریافت گواهی نامه CE

نحوه اخذ گواهی نامه CE گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش

ادامه مطلب »
اخذ گواهی نامه ایزو 45001
انواع گواهینامه ایزو
modir

آشنایی با استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 برای به حداقل رساندن ریسکها وخطرات ناشی ازکار برای پرسنل وایجاد محیط کاری ایمن طراحی شده است.
دراستاندارد ایزو 45001 تلاش شده است که تمامی عملیات درمسیر سیاستهای ایمنی و بهداشت قرار داشته باشدو عملکرد ایمنی و بهداشت حفظ وارتقا یابد.

ادامه مطلب »
انواع گواهینامه ایزو
modir

اخذ ایزو ارزان در ایران

ایزو ارزان در ایران گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه

ادامه مطلب »