اخذ گواهی نامه ایزو

                                                   اخذ گواهی نامه ایزو

هرسازمان برای افزایش اعتبار خوددر بازار وهمچنین بهبود عملکرد وافزایش بهره‌وری نیازمند پیاده سازی استاندارد ایزو و اخذ گواهی نامه ایزو است. برای کسب گواهی نامه ایزو باید مراحلی راطی کردکه به‌اختصار مراحل رابرای شما توضیح می‌دهم.

مرحله اول

برای اخذ گواهینامه ایزو درابتدا باید بابرندهای گواهی دهنده و مراجع صدور گواهی نامه ایزو آشنا شد. مراجع مختلفی وجود دارندکه می‌توانند گواهینامه ایزو برای شرکتها صادر نمایند. اما صلاحیت این مراجع چگونه مشخص می‌شود؟ آیاگواهی نامه‌هایی که این مراجع صادر می‌کنند دارای اعتبار می‌باشد؟

تمامی مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو که درا صطلاح به آنها NB نیز گفته می‌شوند تحت اعتبار یک مرجع بالاتر هستند که‌به آنها AB گفته می‌شود. درهر کشور حداقل یک AB وجود داردو CBهای تحت نظارت آن می‌توانند درهر جای دنیا فعالیت کنند.

اما AB ها نیز زیاد هستند وهمگی باید تحت نظارت یک سازمان واحد وبالادستی باشندکه به‌آنها اعتبار اعطا کند. سازمان جهانی اعتبار دهندگان بین المللی IAF همان سازمان ناظروبالادستی است که تمامی AB ها تحت نظارت فعالیت می‌کنندو IAF عملکرد آنها رابررسی می‌کند.

پس درصورتی که CB  تحت اعتبار AB باشد وآن AB تحت اعتبار IAF فعالیت کند گواهی نامه ایزو صادر شده توسط این مرجع صدور گواهی نامه ایزو دارای اعتبار جهانی است. دراین سیستم اعتباردهی تفاوتی نمیکندکه شما ازکدام AB یا کدام CB گواهی نامه خودرا اخذ کرده باشید زیرادر این سیستم تمامی کشورهاو مراجع صدور آنها دریک سطح اعتباری قرار دارند.

مرحله دوم

پس ازانتخاب مرجع صدور گواهی نامه ایزو باید استاندارد موردنظر درسازمان پیاده سازی شود. پیاده سازی استاندارد ایزو درسازمان منوط به‌وجود یک مشاور درزمینه ایزو است‌که درتمامی زمینه‌ها به ومدیران وکارشناسان سازمان مشاوره بدهد وفرآیندها راکنترل نمایدو استاندارد ایزو رادر سازمان پیاده سازی کند.

مرحله سوم

بعداز پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو درسازمان، یک نفر به عنوان ممیزاز مرجع صدور گواهی نامه ایزو، سازمان رامورد ارزیابی قرار می‌دهدو نحوه پیاده سازی الزامات ومیزان آنرا درسازمان بررسی می‌کند. درصورتی که عدم انطباقی درسازمان مشاهده شود آن رابه واحد مربوطه اعلام میکند ومهلتی برای اصلاح آن عدم انطباق درنظر گرفته می‌شود. بعداز پایان مهلت اقدام اصلاحی بررسی مجدد انجام می‌شود ودر صورت تایید، گزارشات ممیزی به مرجع صدور گواهی نامه ایزو ارسال می‌گردد.

مرجع صادر کننده گواهی نامه ایزو نیزگزارشات ممیزی رابررسی می‌کندو اقدام به صدور گواهی نامه ایزو می‌نماید.

نکته: گواهی نامه‌های ایزو دارای 3 سال اعتبار می‌باشند اما بایدبه صورت سالانه ممیزی مراقبتی برای سازمان انجام گیرد ودر صورت تایید مجدد سازمان درممیزی مراقبتی گواهی نامه ایزو مجددا درسایت مرجع صادر کننده تمدید اعتبار می‌شوند.

کشورهای صادرکننده گواهینامه