گواهینامه ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 عمومی‌ترین استاندارد درحوزه استاندارد‌های ایزو است. استاندارد ایزو 9001 که استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نامیده می‌شود به دنبال ایجاد سیستمی است‌که کیفیت رادر سازمان مدیریت کند. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ عضوی ازخانواده‌ی استانداردهای منتشر شده توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی است.

استاندارد ایزو 9001 سازمان رامتعهد می‌سازدکه محصولاتی باکیفیت یکسان تولید کنندو محصولات تولیدی دارای ثبات کیفیت باشند، مثلا اگرسازمانی محصول درجه 2تولید می‌شود، این محصول نباید به درجه 3 کاهش کیفیت داشته باشد.

استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت به دنبال سیستماتیک کردن سازمان وایجاد نظم درسازمان است. استاندارد ایزو 9001 باایجاد ارتباط مناسب وکارآمد میان فرایندهای سازمان سعی می‌کند نظم رادر سازمان ایجاد کند، سطح سازمان راارتقا دهد، محصولات وخدمات بهتری ارائه دهد ونیازها وخواسته‌های مشتریان راپاسخ دهد. 

استاندارد ایزو 9001 نیزمانند تمامی استانداردها دارای الزامات ودستورالعمل‌هایی است. بارعایت این الزمات ودستورالعمل‌ها سعی بر ایجاد نظم درسازمان دارد وبه دنبال جلب رضایت مشتریان وایجاد محصولی باکیفیت یکسان است.

اما استاندارد ایزو چگونه ایجاد شد؟

کمیته فنی TC 176 به نام کمیته تضمین کیفیت ومدیریت کیفیت درسال 1979در سازمان بين المللی استاندارد تشكيل شد.

اولین نسخه ازاستانداردهای سری ایزو 9000 درسال 1987منتشر شد وفقط درمورد مفهوم‌هایی همچون محصول،کیفیت،مشتری و… بحث می‌کرد واستانداردی برای پیاده سازی درسازمان نبود وتنها به بیان مفاهیم پرداخته بود. امروزه این استاندارد باعنوان ایزو 9005 به حیات خود ادامه می‌دهد.

تاقبل ازسال 2000دو استاندارد ایزو 9001 و ایزو 9002 نیز تدوین شدند. سازمان‌هایی که علاوه برتولید محصولی، درحوزه طراحی آن نیزفعالیت داشتند استاندارد ایزو 9001 دریافت می‌کردند وسازمان‌های که طراحی جزحوزه فعالیت آنها نبود، استاندارد ایزو 9002 رااخذ می‌نمودند. امابعد ازسال 2000 استاندارد ایزو 9002 منسوخ شد وامروزه سازمان‌ها چه طراحی انجام دهند وچه طراحی انجام ندهداز استاندارد ایزو 9001 استفاده می‌کنند.

درسال 2008 تغییرات جزئی در متن استاندارد ایزو 9001 اعمال شدو نسخه ISO9001:2008 وارد دنیا شد. اما درسال 2015 تغییرات ایجاد شده تغییراتی عمده بود ومواردی همچون نگرش وتفکر مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت دانش وتحلیل محیط‌های سازمانی و… به استاندارد اضافه شد. همچنین مفهوم‌هایی مانند نماینده مدیریت، نظامنامه کیفیت، اقدامات پیشگیرانه و … ازاین استاندارد ISO9001:2008 حذف شد.

مزایای استقرار سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001

 • بهبود فرآیندها
 • بهبود بهره‌وری
 • كاهش هزینه‌های مجدد
 • كاهش هزینه‌ها وقیمت تمام شده
 • افزایش روحیه كاركنان
 • بهبود ارتباطات درون سازمانی
 • كنترل مناسب مستندات
 • افزایش سطح كیفیت محصولات
 • تفویض مسئولیت‌ها واختیارات
 • افزایش سطح رضایت مشتریان
 • افزایش اعتماد مشتریان
 • افزایش سودآوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *