پکیچ های مدیریتی

مشاوره‌استانداردایزو

مستندسازی و برنامه ریزی استراتژیک
 • مشاوره استانداردهای ایزو شامل ارائه مستندات و بومی سازی متناسب با سازمان
 • تدوین برنامه ریزی استراتژی سازمان
 • ارائه راه کارهای مفید و کارآمد  در بهبود فرآیندها
 • ارائه شناسنامه شغل و چارت سازمانی به صورت مهندسی شده

ارتقاء سازمانی

پیاده سازی مستندات ایزو
 • بررسی وضعیت اولیه سازمان
 • ممیزی و بررسی مستندات موجود
 • تکمیل و تدوین مستندات استاندارد ایزو متناسب با سازمان
 • پیاده سازی مستندات استاندارد ایزو در سازمان
 • اصلاح عدم انطباق های موجود
 • ارائه راه کارهای بهبود و ارتقاء
 • همراهی سازمان در بهبود مستمر

دوره های آموزشی

دروه های ایزو و HSE
 • دوره های آموزشی استاندارد ایزو 9001:2015
 • دوره های آموزشی استاندارد ایزو 14001:2015
 • دوره آموزشی استاندارد ایزو 45001:2018
 • دوره اموزشی مقدماتی HSE
 • دوره آموزشی پیشرفته HSE
 • دوره ممیزی و مستند سازی ایزو