استاندارد اروپا ، نشان CE

نشان CE برگرفته از واژه‌های Community European به معنی اروپای متحدو Conformity European به مفهوم تطابق اروپایی گرفته شده است.

هرمحصول برای ورودبه بازارهای اتحادیه اروپا بایددارای یکسری مشخصات تعریف شده باشدو نشان CE نمایانگر همین مشخصات است. محصولاتی که موفق به اخذ نشان CE شده باشند می‌توانندبه بازارهای اتحادیه اروپا راه پیدا کنندو محدودیتی برای فروش نخواهند داشت.

نشان CE درواقع استانداردی است‌که نشان می‌دهد محصول ازنظر ایمنی وسلامت خطری برای کاربران ومحیط ندارد وافرادی بدون ایجاد خطر می‌توانند ازمحصول استفاده نمایند.

علاوه برکشورهای اروپایی، بسیاری ازکشورهای همسایه ایران وحاشیه خلیج فارس نیز، داشتن نشان CE را به عنوان شرط پذیرفتن کالاها جهت واردات اعلام کرده‌اند.

اخذ نشان CE باعث می‌شودکه کاربر ازکیفیت، ایمنی ورعایت الزامات ایمنی درمحصول اطمینان پیدا کند. همچین بازار باحصول اطمینان کالاهای دارای نشان CE را به بازار عرضه می‌کند.

 

مزایای نشان CE

باداشتن نشان CE محصولات به صورت قاونی دربازارهای اتحادیه اروپا به فروش می‌رسد. علاوه برآن باداشتن نشان CE روی محصول اعتبار داخلی و خارجی محصول افزایش می‌یابد.

یکی دیگر ازمزایا اخذ آرم CE ایجاد اطمینان درخرده فروشان وخریداران ومصرف کنندگان است واین کار منجر به رعایت حقوق مصرف کننده نیز می‌گردد.

زمانیکه کالایی دارای نشان CE باشد باعث ایجاد نظر مثبت درمورد کالا شده وبرای شرکت درمناقصات امتیاز مثبت به همراه دارد. هچنین اخذ نشان CE برای محصولات می‌تواند رقابت دربازار برای تولید محصول باکیفیت وایمن را افزایش دهد.

نشان CE می‌تواند یک آیتم مهم درتبلیغات ونشان دادن اعتبار تولیدکننده، کیفیت وایمنی کالا واحترام به حقوق مصرف کننده باشد.

 

روشهای اخذ گواهینامهCE

 

گواهی نامه نشان CE دارای دونوع می‌باشد. نشان CE اروجینال  و نشان CE خوداظهاری.

برای دریافت گواهینامه CE به روش ممیزی یااروجینال باید مراحل زیر طی شود.

 • شناسایی وانتخاب دایرکتیو
 • تعیین روش‌های آزمون
 • بررسی خطرات وانتخاب روش ارزیابی مناسب
 • اعمال استانداردها یامقررات فنی
 • گردآوری مدارک فنی وگزارش تست‌ها
 • اظهارنامه انطباق باالزامات CE
 • ارزیابی تطابق توسط Notify Body
 • اخذ والصاق نشان CE

برای دریافت گواهینامه CE به روش خوداظهاری نیزباید مراحل زیر طی شود:

 • بررسی دایرکتیوها واستانداردهای مرتبط
 • آماده‌سازی مدارک محصول مبتنی برکیفیت کالا
 • اظهار نامه تولیدکننده مربوط به‌رعایت الزامات اساسی
 • تاییدیه مراجع مربوطه مبنی بررعایت الزامات
 • اظهارنامه انطباق وضمیمه CE

دراین روش خود تولیدکننده اظهار می‌کند ومتعهد می‌شودکه محصول موردنظر الزامات ودستورالعمل‌های مربوطه رارعایت کرده است وبا تایید این اظهارات توسط مرجع صدور گواهی نامه CE، محصول موفق به دریافت گواهینامه CE خوداظهاری می‌شود. اما ازانجایی که نشان CE خود اظهاری بنا برگفته‌های تولیدکننده است وآزمایش روی محصول ازجانب مرجع صادرکننده گواهی نامه CE صورت نگرفته است کالا نمی‌تواندبه بازارهای اتحادیه اروپا صادر گردد.

 

سریال تاییدیه در نشان CE

 

شماره‌ای که درزیر نشان CE درج می‌شود درواقع شماره مربوط به notify body است. اتحادیه اروپا زمانیکه notify body را تایید نموده است به آنها یک شماره چهار رقمی برای شناسایی می‌دهد.

مراجع رسمی صدور نشان CE

 

امامشتریان چگونه می‌توانند شرکت‌های صدور نشان CE یاهمان  Notify Body‌ها راشناسایی کنند؟ چگونه میتوان فهمیدکه آیامرجع صادرکننده آرم CE درزمینه‌ی محصول موردنظر مشتریان فعالیت می‌کند؟

اتحادیه اروپا درسایتی رسمی لیست تمامیNotify Body‌ها رامشخص کرده است ومشتریان می‌توانند به سایت www.newapproach.org مراجعه نمایند واز قسمت Notify Body وارد قسمت NANDO website  شوند ودر قسمت Country به تفکیک کشورهای مختلف، نامNotify Body آنها را مشاهده کنند.

کشورهای صادرکننده گواهینامه